Četvrtak, 17 Veljača 2011 03:07

Prava u sustavu socijalne skrbi

 

1. Pomoć za uzdržavanje

Pomoć za uzdržavanje je najvažniji oblik novčane pomoći, koju može ostvariti samac ili obitelj koji uopće nemaju ili nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Visina pomoći za uzdržavanje utvrđuje se u postotku od osnovice koju određuje Vlada RH.

Iznosi za:

a) samca 100% osnovice

b) obitelj za:

- odraslu osobu 80% osnovice,

- dijete do 7 godina 80% osnovice,

- dijete od 7 do 15 godina 90% osnovice,

- dijete od 15 do 18 godina 100% osnovice.

Prethodno utvrđeni iznosi se povećavaju ako je korisnik

- potpuno radno nesposobna odrasla osoba koja živi sama, za 50% osnovice,

- potpuno radno nesposobna odrasla osoba koja živi u obitelj, za 30%osnovice,

- trudnica nakon 12 tjedana trudnoće i rodilja do 2 mjeseca nakon poroda, za 50% osnovice,

- dijete samohranog roditelja, za 25% osnovice.

 

2. Osobna invalidnina

Ovo pravo mogu ostvariti teže tjelesno ili mentalno oštećene osobe koje su potpuno nesposobne za samostalan život i rada, a oštećenje je nastupilo prije 18 godine njihovog života. Mjesečno iznosi 250% od osnovice, za osobu koja nema prihode.

Ako korisnik ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina se utvrđuje kao razlika između iznosa invalidnine i prosječnih prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije podnošenje zahtjeva. U prihod se ne uračunava pomoć za uzdržavanje.

Za ostvarivanje ovog prava potrebno je prethodno obaviti vještačenje, pri nadležnom prvostupanjskom tijelu vještačenja, koje se nalazi pri centru za socijalnu skrb.

 

3. Doplatak za tuđu pomoć i njegu

Doplatak za pomoć i njegu može se odobriti osobi:

- kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju potrebna stalna pomoć i njega druge osobe,

- ako prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 200% osnovice.

Može se odobriti u punom ili smanjenom opsegu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe, u punom ili smanjenom opsegu. Visina iznosa u punom opsegu iznosi 100 % od osnovice, a u smanjenom iznosu 70% od osnovice.

Za ostvarivanje ovog prava potrebno je prethodno obaviti vještačenje.

 

4. Jednokratna pomoć

Jednokratna pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji, zbog trenutačnih okolnosti (npr. smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, zdravstvenih problema...) prema ocjeni centra za socijalnu skrb, djelomično ili u cjelosti ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe.

5. Savjetovanje i pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća

Ovo pravo daju stručni radnici pojedincu i obitelji koje su zahvatile nedaće i teškoće ili druga krizna stanja. Osim usluga savjetovanja može se osigurati i pomoć u prevladavanju posebnih teškoća u slučaju bolesti, starosti, problema u odgoju djece..., i to kroz vođenje kućanstva, raspolaganje novcem, organiziranje učenja djeteta, pravna i druga pomoć.

 

6. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Ova pomoć u cjelosti ili djelomično, pod propisanim uvjetima, podmiruje troškove podstanarstva i najma stana, te račune komunalnih organizacija. Budući da su ovi troškovi u većoj mjeri od drugih uvjetovani prilikama u pojedinoj lokalnoj sredini, predloženim rješenjem općine, gradovi i Grad Zagreb obvezne su osigurati sredstva za podmirenje ove pomoći.

7. Pomoć i njega u kući

Pomoć i njega u kući može se odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja, zdravstvenog stanja ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.

Pomoć i njega može obuhvatiti:

organiziranje prehrane,
obavljanje kućanskih poslova,
održavanje osobne higijene,
zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Objavljeno u socijalna prava

Online

Imamo 110 gostiju i nema članova online